herbs

 

DÄrgais viesis! MÄs sveicam Tevi vietnÄ, kas veltÄ«ta mÅ«su kompÄnijas ražoto produktu popularizÄšanai un mÅ«sdienÄs tik modernÄs dabÄ«gas izcelsmes lÄ«dzekļu pielietošanas ikdienas dzÄ«vÄ aprakstam.
Pateicoties pasaulÄ un tai skaitÄ arÄ« LatvijÄ pastÄvošajai likumdošanai, pÄr to patÄrÄtÄju galvÄm, kuri alkst pÄc komfortablas dzÄ«ves veselÄ miesÄ, ir nobirusi vesela lavÄ«na produktu, ko dÄvÄ par pÄrtikas piedevÄm.

PÄrtikas piedeva pÄc definÄ«cijas nevar bÅ«t ÄrstniecÄ«bas lÄ«dzeklis. RÅ«pÄjoties par patÄrÄtÄju labklÄjÄ«bu, regulÄjošÄs institÅ«cijas ierobežo un reglamentÄ pÄrtikas piedevu lietošanas diennakts normu. TÄdÄjÄdi tiek realizÄts postulÄts „nenodari kaitÄjumu”.
MÅ«sdienu medicÄ«na kopumÄ un galvenokÄrt farmÄcija ir sasniegusi savÄ attÄ«stÄ«bÄ tÄdas virsotnes, par kurÄm pat nesapÅoja Ärsts pirms kÄdiem simts gadiem. Daudziem cilvÄkiem mÅ«sdienÄs ir jÄpateicas par saglabÄtÄm dzÄ«vÄ«bÄm Ä·irurgiem, kardiologiem, reanimatologiem, bet konkrÄti katram no mums ir jÄbÅ«t pateicÄ«gam par savu dzÄ«vÄ«bu mÄtei un akušierim-ginekologam..
TaÄu visam ir otra puse.
Noguruši no hroniskÄm slimÄ«bÄm un blakusefektiem Ä·Ä«misku ÄrstniecÄ«bas lÄ«dzekļu lietošanas rezultÄtÄ, cilvÄki ir vÄrsuši savu skatu pagÄtnÄ. Katrai tautai jau izsenis bija savi dziednieki, kuri nodeva savas zinÄšanas par ÄrstniecÄ«bas augiem un to pielietošanas veidiem no paaudzes uz paaudzi. ŠÄ«s zinÄšanas, padziļinÄtas un sistematizÄtas, veidoja mÅ«sdienu zÄļu farmÄcijas pamatu. Katrs no mums jau kopš bÄrnÄ«bas ir pazÄ«stams ar baldriÄnu saknes, vilkÄbeles augļu, kliÅÄ£erÄ«tes ziedu uzlÄjumiem, zÄļu tÄjÄm, ceļmallapas ÄrstnieciskajÄm Ä«pašÄ«bÄm utt..
Uz šodienu vairÄk vai mazÄk pilnÄ«gi pasaulÄ ir saglabÄjušÄs vairÄkas tradicionÄlÄs holistiskÄs sistÄmas, kuru vÄsture meklÄjama senÄ pagÄtnÄ. TÄ ir GrieÄ·u Junani, Indiešu AjurvÄda un Ķīniešu medicÄ«na.
TaÄu pat, piemÄram, IndijÄ ar pacientu vispirms nodarbosies alopÄtiskais Ärsts, un tikai tad, ja viÅa dzÄ«vÄ«bai vairs nekas nedraud un stÄvoklis ir stabils, pie darba Ä·ersies tradicionÄlÄs medicÄ«nas Ärsts.
Apvienojot un izmantojot alopÄtiskÄs un tradicionÄlÄs medicÄ«nas tehnoloÄ£ijas un Ärstniecisko bÄzi, mÅ«sdienu Ärsta rÄ«cÄ«bÄ šodien ir visi lÄ«dzekļi un iespÄjas palÄ«dzÄt mums atgÅ«t veselÄ«bu vai atvieglot ciešanas un uzlabot dzÄ«ves kvalitÄti smagu slimÄ«bu gadÄ«jumÄ.
ZinÄtnieku un pÄtnieku, kuri ir ziedojuši milzum daudz laika pÄtÄ«jumiem, titÄniskais darbs jau šodien dod rezultÄtus.
Vispasaules veselÄ«bas aizsardzÄ«bas organizÄcija un pionieris AjurvÄdas lÄ«dzekļu izpÄtÄ – Amerikas PÄrtikas un ZÄļu asociÄcija – sniedz rekomendÄcijas par atsevišÄ·u tradicionÄlÄs medicÄ«nas lÄ«dzekļu un tehnoloÄ£iju pielietošanu sirds un asinsvadu slimÄ«bu, diabÄta un daudzu citu kaišu ÄrstÄšanÄ.