herbs

Isabgol


 iepakojumÄ:   100 vai 70 grami

 iedarbÄ«ba:  uzlabo un atvieglo peristaltiku, regulÄjot kuÅÄ£a un zarnu trakta darbÄ«bu. 

indikÄcijas: aizcietÄjumu, intoksikÄcijas, zarnu trakta disfunkcijas, paaugstinÄta holesterÄ«na gadÄ«jumÄ

·         1997. gada 22. maijÄ USFDA akceptÄja ceļmallapu sÄklu mizas kÄ šÄ·Ä«stošÄs šÄ·iedrvielas papildu avota lietošanu, nosakot saikni starp Isabgola lietošanu un IšÄmiskÄs Sirds SlimÄ«bas attÄ«stÄ«bas riska pazeminÄšanos. 

·          AizcietÄjums ir ļoti izplatÄ«ta sÅ«dzÄ«ba visÄ pasaulÄ. TÄ galvenais iemesls ir zarnu trakta vÄjÄ darbÄ«ba. Isabgols ir produkts, kas palÄ«dz uzturÄt regulÄras zarnu trakta motorikas un atvieglot fekÄliju virzÄ«bu. Isabgola farmakoloÄ£isko iedarbÄ«bu nosaka augstais šÄ·iedrvielas polisaharÄ«du, kuriem piemÄ«t izteikta hidrofilitÄte un kuri veido gÄlu, saturs. Virzoties pa kuÅÄ£a un zarnu traktu, gÄla masa darbojas pÄc molekulÄrÄ „sÅ«kļa” principa, normalizÄ un homogenizÄ zarnu trakta iekšÄjo vidi, absorbÄ toksÄ«nus un gÄzes, aktÄ«vi pazemina vÄdera sÄpes un uzpÅ«šanos, veicina tauku uzsÅ«kšanÄs pazeminÄšanos, palÄnina kuÅÄ£a iztukšošanos, tÄdÄjÄdi veicinot taukmaiÅas normalizÄšanos un svara pazeminÄšanos.

·         Ceļmallapu sÄklu mizas inertÄ daļa palÄ«dz nodrošinÄt pastÄvÄ«gu cietÄ materiÄla apjomu neatkarÄ«gi no citiem diÄtas aspektiem vai jebkura zarnu trakta slimÄ«bas stÄvokļa. TÄpat daži nesenie pÄtÄ«jumi demonstrÄ, ka Isabgola lietošana ir perspektÄ«va holesterÄ«na pazeminÄšanÄ un diabÄta kontrolÄšanÄ. IedarbÄ«bas mehÄnisms tiek nodrošinÄts uz vispÄrÄjÄ un zema blÄ«vuma lipoproteÄ«nu holesterÄ«na, žultsskÄbju un glikozes uzsÅ«kšanÄs efektÄ«vas pazeminÄšanas rÄÄ·ina, samazinot tÄs maksimÄlo koncentrÄciju asinÄ«s. SlÄpekļa ekskrÄcijas ar fekÄlijÄm paaugstinÄšana preparÄta ietekmÄ aktÄ«vi pazemina urÄ«nvielas lÄ«meni plazmÄ.

 ·    Ceļmallapu sÄklu miza kÄ galvenÄ sastÄvdaļa tiek izmantota tÄdu ÄrstniecÄ«bas preparÄtu izgatavošanÄ kÄ:
 
MetamucilColon Сleanse ,  Serutan ,Fybogel ,  Bonvit , Effersyllium un Konsyl.

sastÄvs: ceļmallapu sÄklu mizas pulveris (Plantago ovata).

lietot:  pa 1 tÄjkarotei divas reizes dienÄ – pirms Äšanas un pirms miega, uzdzerot siltu Å«deni aizcietÄjuma gadÄ«jumÄ un aukstu Å«deni caurejas gadÄ«jumÄ. 
Pulveri var izšÄ·Ä«dinÄt glÄzÄ Å«dens, samaisÄ«t un izdzert. Caurejas gadÄ«jumÄ var apkaisÄ«t biezpienu un lietot divas reizes dienÄ.

pretindikÄcijas: zarnas paralÄ«ze vai megakolons.


ražotajs un izplatÄ«tÄjs: 
Vedic Institute oh Healthcare and Research SIA
Slokas iela 69b, JÅ«rmala, LV 2015, Latvija 
tÄlrunis: +371 26300422, e-pasts: 
atsauksmes@herbs.lv
www.herbs.lv, www.pureherbs.lv