herbs

 ÅÄ«ms

 

iepakojumÄ:   100 vai 50 grami
    

 NÄ«ms darbojas kÄ pretsÄnÄ«šu, antibakteriÄls un pretparazÄ«tu lÄ«dzeklis. NÄ«ma miza tiek izmantota arÄ« kÄ kontracepcijas lÄ«dzeklis pret nevÄlamu grÅ«tniecÄ«bas iestÄšanos.

Ar ÅÄ«ma nosaukumu var sastapt dažÄdus lÄ«dzekļus, kuri galvenokÄrt tiek izgatavoti no Ärstnieciska koka NÄ«ma mizas un lapÄm. LiteratÅ«rÄ NÄ«ms tiek aprakstÄ«ts šÄdi: ÅÄ«ma mizai ir vÄsa, rÅ«gta, savelkoša, asa garšas un dzesÄjoša/atvÄsinoša iedarbÄ«ba.

NÄ«ma mizu ir ieteicams lietot šÄdos gadÄ«jumos:
ja ir nogurums, klepus, drudzis, apetÄ«tes zudums, cÄrmju invÄzijas gadÄ«jumÄ. NÄ«ma miza arÄ« dziedÄ brÅ«ces, aptur vemšanu, tiek izmantots Ädas slimÄ«bu ÄrstÄšanai, pÄrlieku slÄpju un diabÄta gadÄ«jumos. NÄ«ma lapas tiek ieteiktas izmantot acu slimÄ«bu un insektu kodumu gadÄ«jumos, kÄ arÄ« kÄ lÄ«dzekli pret lepru. NÄ«ms plaši tiek izmantots drudža ÄrstÄšanai. Tam piemÄ«t dzesÄjošas Ä«pašÄ«bas. KÄ arÄ«, NÄ«ma produktiem piemÄ«t pretsÄpju un pretiekaisuma efekts. ŠÄdi, lai ÄrstÄtu visizplatÄ«tÄkÄs slimÄ«bas, NÄ«ma koks, tÄ augšanas areÄlÄ, var sniegt lÄtus un pieejamus vietÄjus ÄrstniecÄ«bas lÄ«dzekļus.

MÅ«sdienu zinÄtnieki ir konstatÄjuši daudz plašÄkas šÄ« brÄ«nišÄ·Ä koka izmantošanas iespÄjas. Ir pierÄdÄ«ts, ka tÄ sÄklas, miza un lapas satur vielas ar antiseptisku, pretvÄ«rusu, atvÄsinošu, pretiekaisumu, brÅ«Äu dziedÄjošu un pretsÄnÄ«šu iedarbÄ«bu.  Lai arÄ« plaši pÄtÄ«jumi, kas vÄrsti, lai neapšaubÄmi pierÄdÄ«tu nÄ«ma efektivitÄti, ir ierobežoti gan finansiÄli, gan arÄ« no zinÄšanu trÅ«kuma Rietumu medicÄ«nÄ par šÄ« koka Ä«pašÄ«bÄm rezultÄtÄ, uzsÄktie pÄtÄ«jumi uzrÄda iespaidÄ«gas iespÄjas nÄ«ma izmantošanai:

PsoriÄze – nÄ«ma sÄklu eļļa un tÄ lapu ekstrakti veiksmÄ«gi ÄrstÄja psoriÄzes simptomus. NÄ«ms samazina niezi un sÄpju sajÅ«tas, vienlaicÄ«gi samazinot bojÄto Ädas audu zvÄ«Åošanos un apsÄrtumu.

DiabÄts –nÄ«ma lapu ekstraktu perorÄla lietošana samazina insulÄ«na nepieciešamÄ«bu par 30-50% pie insulÄ«na jÅ«tiga diabÄta bez ketoacidozes .

AIDS – NacionÄlais veselÄ«bas institÅ«ts atzÄ«st par diezgan cerÄ«giem iegÅ«to nÄ«ma pÄtÄ«jumu un laboratoriski veikto izmÄÄ£inÄjumu to izmantot kÄ lÄ«dzekli pret AIDS vÄ«rusu rezultÄtiem.

VÄzis – kÄ parÄda dažÄdi pÄtÄ«jumi, polisaharÄ«di un limonoÄ«di, kas atklÄti nÄ«ma mizÄ, lapÄs un nÄ«ma sÄklu eļļÄ, samazina audzÄju un vÄzi bez blaknÄm.

Sirds un asinsvadu saslimšanas – nÄ«ma ekstrakti aiztur asins recÄšanu, nomierina nestabilu sirds ritmu un palÄ«dz samazinÄt sirds saraušanÄs biežumu un augstu asinsspiedienu.

Herpes – pÄdÄjie izmÄÄ£inÄjumi VÄcijÄ parÄdÄ«ja, ka nÄ«ma ekstrakti ir toksiski herpes vÄ«rusam un var palÄ«dzÄt ÄtrÄkai herpes izÄrstÄšanai.

Parodonta saslimšanas – vÄcu un amÄrikas pÄtnieki ir pierÄdÄ«juši, ka nÄ«ma ekstrakti novÄrš kariesu un parodonta saslimšanas.

AlerÄ£ijas – nÄ«mam piemÄ«t antihestamÄ«na Ä«pašÄ«bas, kas veicina alerÄ£isku reakciju nomÄkšanu gan lietojot preparÄtus ÄrÄji, gan uzlÄjumu veidÄ.

ÄÅ«las – nÄ«ma ekstrakti nodrošina bÅ«tisku aizsardzÄ«bu pret diskomfortu un veicina kungÄ ÄÅ«las un ÄÅ«las divpadsmitpirkstu zarnÄ dzÄ«šanu

Kontracepcijas lÄ«dzeklis (vÄ«riešiem) – izmÄÄ£inÄjumi, kas veikti IndijÄ un ASV, parÄdÄ«ja, ka nÄ«ma ekstrakti samazina fertilitÄti mÄrkaÄ·u tÄviÅiem, vienlaicÄ«gi nesamazinot libido vai spermas izstrÄdi. ŠÄdi nÄ«mam piemÄ«t potenciÄls kļūt par pirmo kontracepcijas tableti vÄ«riešiem.

Kontracepcijas lÄ«dzeklis (sievietÄm) – izmantojot preparÄtus vaginÄla mitrinÄtÄja veidÄ vai ievadot dzemdes kakliÅÄ nÄ«ma eļļu, iespÄjams iegÅ«t lÄ«dz 100% efektu izvairoties no grÅ«tniecÄ«bas iestÄšanÄs

HepatÄ«ts – izmÄÄ£inÄjumi pierÄdÄ«juši, ka nÄ«ms negatÄ«vi ietekmÄ vÄ«rusu, kas izraisa B hepatÄ«tu.

SÄnÄ«tes- nÄ«ms ir toksisks  vairÄkiem sÄnÄ«šu veidiem, kuri vairojas cilvÄka organismÄ, ieskaitot tos sÄnÄ«šu veidus, kas ierosina kÄju saslimšans, Ädes, kÄ arÄ«  Candida – mikroorganisms, kas izraisa rauga sÄnÄ«šu vairošanos.

MalÄrija – nÄ«ma lapu aktÄ«vÄ sastÄvdaļa – irodins A, ir toksisks rezistentiem malÄrijas celmiem. Laboratoriju pÄtÄ«jumi ir pierÄdÄ«juši malÄrijas gametas 100% bojÄeju 72 stundu laikÄ proporcijÄ 1:20 000.

 ÄrÄji parazÄ«ti– nÄ«ms Ätri iznÄ«cina ÄrÄjus parazÄ«tus, bet nÄ«ma novÄrÄ«jums ir daudz drošÄks un vienlaicÄ«gi tik pat efektÄ«vs kÄ parastie preparÄti galvas pedikulozes  un kašÄ·a ÄrstÄšanai.

SastÄvs: 
Margoza koka mizas pulveris (Azadirachta Indica).

Lietošana :
½ tÄjkarotes divas reizes dienÄ pirms Äšanas, uzdzerot Å«deni.

KontrindikÄcijas: 
nelietot iekšÄ·Ä«gi nekÄdus NÄ«m koka produktus, ja jÅ«s plÄnojat grÅ«tniecÄ«bu (attiecas uz abiem partneriem).

 Ražotajs un izplatÄ«tÄjs: 
Vedic Institute oh Healthcare and Research SIA
Slokas iela 69b, JÅ«rmala, LV 2015, Latvija 
tÄlrunis: +371 2 6300 422, e-pasts: 
atsauksmes@herbs.lv
www.herbs.lv, www.pureherbs.lv